Lijst

Compilatiecorpus Historisch Nederlands 1.0 (CHN): ambtelijke teksten 1250-1800: brugge_1463_1

<begin>
Vpten vijen dach van hoymaent anno M CCCC LXIIJ so was by den ghemeenen college van scepenen van Brugghe ghewyst ende gheappointiert ter jeghenwoordicheyt ende ooc by consente van den scoutheete van Brugghe tusschen Jan Florys weduwe ende Michiels van Huelen weduwe met haer ghevoucht an deen zyde ende Adriaen Streuele als ontfangher extraordinaire ende Triestram als clerc van Pieter Bladelin garde van den hemelike scatte ons harde gheduchts heeren ende princen an dander zyde Ter causen van
</begin>
<main>
dat de voorseyde wedewen begheerden thebbene de somme van c cade xij croonen die de vorseyde Jan Florys over hem hadde ten tyden als hy ghevanghen was dewelcke de voorseyde Jan Florys by middele van den slutere dede legghen in den handen van de wet zegghende dat de voorseyde Jan Florys haren man poorter was ende also vry van confiscatien ende dat zoe als bezitteghe van alden goede bleven naer de doot van den voorseyden Janne sculdich was de voorseyde c cnde xij croonen thebbene
Den voorseyden Adriaen ende Triestram daer jeghen zegghende dat de voorseyde somme ghemeene was met Michiele van den Huele de welcke Michiel bastaerd was ende dat zy mids dien sculdich waren thebbene deene helt als over svoorseyts Michiels deel dat de voorseyde Jan Florys wedewe zal hebben deene helt van de voorseyde c ende xij croonen ende de voorseyde Michiels van Huele wedewe metgaders den voorseyden Adriane dander helt
</main>
<end>
Actum ut supra presentibus scabinis omnibus preter Baervoet
</end>