Lijst

Corpus Van Reenen-Mulder (CRM14): Oorkonde A008p40001

Den Burg, 1400

Willem symons soen prochipape ter burch in tessel doe condt alle den~ghenen die desen brief sullen zien of hoeren lesen dat Jan Willems soen heynric Willems soen gheriit Willems soen dirc willems soen En_ machtelt willems dochter eendrachtlijc ghemaect hebben een ewyghe memorie in + der kerke van + der burch ter paepliken prouende voir Willem gheriits soen hoeren vader ende aven hoere moeder daer si toe ghegheuen ende gheordiniert hebben een stucke lants ende is groet omtrint vier hondert daer of is een lende olbo˚t heertgiins soen aen die zuytziide Ende willem gheriits soens kijnder voirscr_ aen die noert~ziide oestwart streckende an + den iilmeer Ende westwart streckende aen mijns heren wech jn des_r manieren als dat ? ? van + der burch ende sijn capellaen die nv sijn of ?~??????? comen sullen tot eighen~daghen toe sullen iaerliix willem gheriits soens ? ende memorie doen jn + der kerke van + der burch mit zeuen eerbaren stalkeersen mit vighelyen ende mit missen op sinte lucas dach ewangeliste voirt soe sullen si des~geliix doen iaerliix aven memorie op sinte ser˚acius dach Ende tot elken tijden soe sal die ? den coster gheuen twie vlaemsche groet voir sinen dienst voirt waer dat sake dat die prochiepape van + der burch mit sijnen capellaen dese voerscreue_ memorie ende beghanghenisse verz˚ymde ende niet en dede als voirscr_ is soe soude dit / voirscr_ lant weder comen an + den~ghenen daert of ghecomen is sonder enich weder~segghen jn tuyghe der waerheit / soe heb ic mijnen seghel hier aen ghehanghen jnt iaer ons heren dusent vier + hondert op sinte willibrordus dach Ende wij heynric langhe prochipape te westen boudwijn witten soen prochipape te wael Ende pieter focken soen prochipape toesterende priesters want wij ouer dese ordinancie waren soe hebben wij om mere vastichede ende om bede jan willems soens ende siine broeders voirscr_ ende machtelt haer suster onse seghelen hier aen ghehanghen ghegheuen in + den iare als voirscreuen is