Lijst

Corpus Van Reenen-Mulder (CRM14): Oorkonde C108p36501

Groningen, 1365

@ Wy borg_mest__e en_ Raed va_ Groni_ge_ doen kundich allen luden myt dessen opene_ breue dat van + der schelinge die was tussche_ @ de_ zust_en va_ vrou + menolde _ue_te an + die ene zyd En_ van ver + sywen _uente an + die and_ zyd Als va_ oerer wateringe So hebbe_ @ wy gemaket ene mynlike soene ewlike_ to holdene Jn desser maniere als hiir na gescreue_ staet Dat eerste dat die van @ ver + sywen _uente sullen watere_ doer oers selues hoff En_ grauen die wateringe van oere_ houe tot de_ yate ? En_ daer @ sullen bliue_ vier graet vote rumes tusschen der wateringe en_ der nordere mure van ver + Menolde _uente En_ voert @ van + de_ yate zuudwert to der wateringe by manighfolden~syle drie graet vote rumes van + der west_ muren van @ ver + menolde _ue_te Voertmeer so sullen die van ver + Menolde _ue_te watere_ oer reghenwater dat van oere_ huuse @ komet byt weste ver + Sywen _ue_te jn + des _ue_tes wateringe van ver + sywen _ue_te En_ jn die wateringe so ne sal + men @ ghene onreynicheyt rumen Voertmeer so sullen die van ver + Sywen _uente die wateringe rume_ ? den hoff all ? ? van ver + menolde _ue_te En_ voert va_ ver + menolde _uentes wateringe all to des ? ? sullen @ ? ? beyde ? samender + hant die wateringe rume_ late_ wa_neer des te done is vpdat ? eweliken vast en_ stede bliue ? hebben wy dessen breeff myt onses stades zegele byzegelt Gheg_ ? ? ? ? ? ? ? + ? ? ? ?tich des soendages als men singhet Oculi~mei~semper