Lijst

Corpus Van Reenen-Mulder (CRM14): Oorkonde C108p37003

Groningen, 1370

@ Wy otto polleman en_ hinric euerdes zoen . doen kondich allen lueden myt dessen oepenen breue . dat wy overdraghe_ siin mynlike by + raede onser naester vrende_ als van + der schelinghe de wy hadden . van nydinghe~goede . wellic @ onser dattet versoeke_ solde . wellic goet dat ghehete_ is nydinghe~goet . voers_ . dat ons to~zaemen an~ghecomen is . met rechten erfdele . met onser beyder wyue . de wy nv in + der thiit hebben . ghelike half . en_ half in desser @ maniere als hiir nae ghescreue_ staet . Also dat ic otto voers_ . en_ myne erfghename_ . dit voers_ goet versoeke_ sal . voer ons beyden . wanneer des to doene is . alse een stichtes recht is . en_ sal verholden . hinrike voers_ en_ sinen @ erfghenamen . ewelike sonder sinen scaede . met vorwarden als hiir na ghescreue_ staet . dat is to verstaene . waert saeke dat my otten en_ mynen erfghenaemen . kenlike noetzaeken dede . Jof vanghenscap . dat ic otto of myne - erfghename_ bewysen mochten . dat ic mijns selues goet versumede . so en mach ic henric of myne erfghename_ voers_ . niet claeghen . of spreken . vp otten en_ sine_ erfghename_ voers_ . also langhe . alse otto en_ sine erfghenamen @ voers_ siins selues goet mysten . sonder erghelist . en_ waert saeke dat ic otto en_ myne erfghename_ voers_ na der thiit . in dit voers_ goet quaeme_ weder . alse ic daer to~voeren Jn was . so sal hinric en_ sine erfghenamen voers_ @ also vaste sitten . Jn + der helfte . van dessen voers_ goede . alse ic otto en_ myne erfghename_ voers_ daer Jn sitten . Voertmeer wanneer dattet also vallet . dat ic otto en_ myne erfghename_ . voers_ dit voers_ goet nyes versoeken sal . so wat onkost de daer vp gaet . van vanghescap . scaede . jof van enighen saeken . de ic bewysen mach . dat sullen wy otto en_ henric . en_ onse erfghename_ voers_ ghelike ghelden . En_ den iaerlikes pacht . den wy den biscop van @ vtrecht . pleghen to gheuen . Jof sine_ amptluden . dat sulle wy otto en_ hinric en_ onse erfghename_ voers_ . ghelike ghelden En_ wanneer ic otto Jof myne erfghename_ voers_ dit voers_ goet versocht hebbe_ . so sal ic hinric en_ @ myne erfghename_ voers_ . de helfte van dessen voers_ goede . voert versoeken . an otten en_ sinen erfghename_ voers_ . bynnen enen Jaere . na der thiit . dat otto jof sine erfghename_ voers_ . thues ghecomen siin ?versumet met @ enen croende_ enghelsche . jof met andere_ paeyme_te . also goet als een croent enghelsche . so sal ic otto en_ miin erfghenamen voers_ . de helfte van dessen voers_ goede . henrike en_ sinen erfghename_ voers_ . voert belenen Jn al + - @ + der maniere alset my de byscop beleent heuet voers_ En_ sal hem brieue gheuen na der maniere . dat myne brieue siin . de ic van + den byscop hebbe sonder enich weder~segghen . voertmeer waert saeke . dat ic otto Jof miin @ erfghename_ voers_ . hiir~namaels spreken wolde vp henrike of vp sine erfghename_ voers_ . dat sy na dessen voers_ goede . niet gheloet en waere_ . na stichtes rechte . so solde ic otto . of miin erfghename_ voers_ . dit voers_ @ goet . henrike en_ sine_ erfghename_ voers_ nochtan belenen . of hy na stichtes rechte . gheloet waere . En_ ymmer so sal ic otto voers_ en_ myne erfghenamen . hinrike en_ sinen erfghenamen . dit voers_ goet verholden Jn + - @ + leenscher waere . als voers_ is . En_ waert saeke dat ic otto en_ myne erfghenamen voers_ . dit voers_ goet . hinrike en_ sinen erfghenaemen weygherden . so sal hinric en_ sine erfghenaeme_ voers_ . nochtan . also vaste sitten @ in dessen voers_ goede . Jof ic otto en_ miin erfghenamen voers_ henrike en_ sinen erfghename_ voers_ dat voers_ goet beleent hadden . Voertmeer waert saeke . dat ic otto en_ miin erfghename_ voers_ . nae desser thiit @ wanneer dattet waere . wilde segghen . dat hinric en_ siin erfghenamen voers_ met dessen brieue . niet bewaert en waere_ . Jof dat desse brief . enigherhande wiis verdorue . so sal ic otto en_ miin erfghename_ voers_ @ henrike en_ sinen erfghename_ voers_ . gheuen nye breue . sonder yenigherhande weder~segghen . daer hinric en_ siin erfghenamen voers_ ymmer mede bewaert sullen wesen . het en waer saeke . dat ic otto of miin @ erfghename_ voers_ . hinrike en_ sinen erfghenamen voers_ . met rechte bewysen mochte . dat hy dat voers_ goet met rechte niet versocht en hadden . an my otten . en_ myne_ erfghename_ voers_ . als hiir voers_ staet @ bynnen enen Jaere . En_ waert saeke dat ic henric en_ miin erfghenamen voers_ . dit voers_ goet niet en versochten . als voers_ is . so waere ic henric en_ myne erfghenamen voers_ . Jn dessen voers_ goede versumet @ het en waer saeke . dat ict otto Jof miin erfghename_ voers_ . Jnt beste wilden keren . vte~ghesproke_ al arghelist en_ nye vonde . de my henrike en_ myne_ erfghename_ voers_ . scaden Jof hinderen moeghen . Jn @ dessen voers_ breue Jn orconde . so hebbe wy otto en_ henric voers_ . onse zeghelen an dessen breef ghehanghen . voer ons en_ voer onse erfghenamen voers_ . Ghescreuen Jnt Jaer ons h_en dusent dre + hondert @ en_ zoeuentich vp sinte symons en_ Juden dach apostolen