Lijst

Corpus Van Reenen-Mulder (CRM14): Oorkonde C108p37201

Groningen, 1372

@ In Goedes namen amen . Int jaer uns Heren dusent dre + hundert twe + en + tzeventich , des Dynxcdaghes na sunte Ambrosius + daghe , quam Frederic Tutekin , der stat knecht ende scrivere van Groninghe , vor borghemeystere ende raedlude ende anders thughe , de hiir + na screven staen , ende vor my , Hermanne Kotens , openbare scrivere ende tabbellion van des keysers macht ende weld ende begherede zijr zyele zelicheyt to raden ende doene ende makede , bidachtes modes ende wetende ziir zinne , sin testament ende sin lesten willen to ziir ziele behoef ende zelicheyt . Ende gaf int erste Kunnen der Sterkesteren , de met hem wonede , tot eren lyve to brukene sin holtene hus ende stede , daer dat hus uppe steet , dat steed up de westersiid in Ebedinghestrate ende roret an de Hertwikerstraten , de licht up de nortside , ende ene stede , de licht up de sudside an den vors_ hus ende rort an Rolves stede Slichtinges , de licht up de sudside , met eer anderen stede , de licht achter Frederic hus vors_ up de westside ende strecket in de lengge bet an Rolves stede vors_ up de sudside , ende an Herdwikerstraten up de nortside , ende gheet in de brede al to Gherdeken stede , Otten wijf Remboldes , de oec licht up de westersiid . Vortmer heft Frederic vors_ dat vors_ hus met desen alingen vors_ erve gheven in sunte Mertins kerken enen preystere , de van der borghermeystere weghene sunte Johans altaer besingget ende vorwaret in Groninghe , ende eulike to blivene na Kunnen doede vors_ . Ende de gave solen de borghermeystere van Groninghe hebben eulike to eres capellans behoef to sunte Johans altare vors_ . Ende we deses vors_ huses ende steden bruket na Frederikes doede vors_ , de sal alle gheven ene marc~penninghe , alse in Groninghen ghenge is , eulike des Dunredaghes na sunte Ambrosiodaghe alrenaest , daer men sine jaertiit mede begaen sal in der kerken to sunte Mertine met choerpenninghen ende to wasse . Ende dat solen sine truwenhande ende testamentoer bewaren , also langge also se leven , ende de borghemeystere van Groninghen vors_ na eren dode bi wetene ende hegnisse des cureetes to sunte Mertine , de van der stat weghene in Groninghe cureet is . Vortmer gaf Frederic vors_ to sunte Mertins kerken ton timmere III schilde ende in sunte Mertins scotelen III schilde to sunte Wolberghe III schilde , ton Hilghen~Gheyste I schild , to Unser~Vrowen tor A I schild , ton Minrebroder to Groninghe vijf + en + twintich schilde to eer ewighen misse , ton Jacopinren to Groninghe vijf + en + twintich schilde oec tor ewighen misse . Vortmer her Meynolde Wessels I guldenen hellinc , her Hinrike Randolves III guldene hellinghe , her Goedekine I guldenen hellinc , Berten Bennevoldes , eer junckvrowen to Zelwerth , Johans suster Bennevoldes , III guldene hellinghe , her Hinrike Slochtere I schilt , her Rolve Rampe I schilt , her Ecberte van Hamborch I schilt . Vortmer elker preystere , de binnen Groninghe wonet ende weraldesch is , de to siir groven comet , II schellinghe . Vortmer broer Willeme Cassen ton Minrebroderen 1/2 schilt , broer Enen , Hinrikes sone Wittens , 1/2 schilt , ende Hannen ende Hinrike , sin anderen twen sonen , I schilt to~samene , Randolve , sin eghenen naturliken kinde , III schilde , I bedde , I dekenen , II slaeplakene , I pole , I olden hoyken ende ene koghele , Johanne Teteken sone to Norda XII schilde , den armen X schilde , Johanne Quaedelekens I roc , I caprun , Alleken , sinen wyve , I nobilen , her Hinrike Randolves sinen besten hoyken . Ende updat dit vors_ testament bokkingghe ende ghave , wal ende vulcomelike , sunder vortrec betalet ende uteth werde na Frederikes vors_ willen ende begheringhe , so heft he beden , ghesat ende koren her Hinrike Randolves vors_ , Hermanne Katheren , borghemeystere , ende Johanne Benneveld borghere to Groninghen , to sinen rechten testamentoren ende truwehanden , ende heft hem ghebeden ende bevolen ende upghedraghen al sin alinghe goed wachhachtig ende erfachtig , waer dat t gheleghen is , dat se dat an em nemen ende betalen daer + af dese vors_ gave , testament ende bokinghe , ende were daer jenich goed meer beholden van sinen goede , dat se daer + mede doen ende raden , als em duncket , dat siir zelen allernuttes ende zeligheyst sy . Vortmer so heft Frederic vors_ mi , Hermanne tabellion vors_ , in jegentwarde her Meynoldes Wessels , cureetes to sunte Mertine to Groninghe , Otto Pollemans , borgheremeysters , ende Rolves Huginghe Hermans sone , raedmans in Groninghe , de hiir + over in raedmanstede ende also rechte thughen weren , do Frederic vors_ sin vors_ testament makede ende sinen truwehande koes ende satte , ghebeden , dat ic em daer een of meer openbare breve ende instrumente up screve ende makede , ende heft oec ghebeden sine truwehande ende dese vors_ thughe , dat se dit testamentesbreef mede bezeghelen willen met eren zeghelen . Ende wy , her Hinric Randolves , Herman Kathere ende Johan Benneveld , truwehande , her Meynold Wessels , Otto Pollemans ende Rolf Huginghe Hermans sone vors_ , tughe vors_ in desen testamente , umme beden willen Frederics vors_ ende umme mehre vestnisse deser vors_ dinc , hebben dit testamentesbreef vor uns ende vor Johanne Benneveldes vors_ met unsen zeghelen beze_lt , umme bede willen Johans vors_ . Ende ic , Johan Benneveldes vors_ , want ic zelven neen zeghel en hebbe , so heb ic ghebeden desen vors_ thughe ende truwehande , dat se vor mi mede desen breef bezeghelen . Ghegheven , truwehande ghesat ende testament ghemaket , also hiir + boven is bescreven , in Frederikes slaepcameren vors_ , umme missetijt daghes jof dar + by . Ende ic , Hermanus Koten , anders ghenomt van Almelo , openbare scrivere ende tabellio van des keysers weld ende weghene , want ic hiir over gewesen hebbe met desen vors_ raedluden ende tughen , do dit vors_ testament Frederic makede ende dese vors_ truwehande ende testamentoers koes ende satte , ende sins goeden em al ende vulkomelike weldich makede ende updroech vor den vors_ tughen , so heb ic hiir een openbaer breef ende instrument upghescreven met mir hand , ende met minen steden tekene van des keysers weghene betekent , want ic daer + umme ghebeden bin ende gheeyschet bi min ede van Frederike vors_ umme mehren tuch ende vestnisse al deser vors_ dinc .