Lijst

Corpus Van Reenen-Mulder (CRM14): Oorkonde C108p37401

Groningen, 1374

@ Wi , borghermeestere ende raed van Groninghen , doen cundich allen luden met desen openen brieve , dat haer Tyese , een vicarius van onser Vrouwen kerke ter A , bi haren Otten rade Folkerdinghe , curetes ende oec bi anders goeder lude rade van den voers_ kerspele vercoft hevet thvalef scillinghe rente paymentes , als tot Groninghen ghanc ende ghave is , den vogheden van der voers_ kerken tot der kerke behoef te nemen eweliken elkes jaers , als een stadrecht is , ut der stede , daer Jacob de Ridder op woent , voer ene summe van ghelde , de haren Tyesen voers_ vol ende al betaelt is . Ende dese voers_ thvalef scillinghe rente droech haer Tyese voers_ op bi den voers_ goder lude rade den vogheden voers_ vri ende quite met allen rechte ende met allen eyghendom eweliken to bruken ende to besittene . Hier is to + ghesproken , dat haer Tyese voers_ jof een ander vicarius , de na hem comen mach , dese voers_ thvalef scillinghe rente weder copen mach met thvalef marken paymentes als voers_ is , wanneer hi wil . Dese stede is gheleghen in de zuutzide van der Catripe , daer der voers_ vicarien erve an beyden ziden gheleghen is . Dat orcunden wi met onser stad zeghele . Ghegheven int jaer ons Heren dusent dre + hondert vier ende zoventich op sinte Paulus dach Conversio , do Herman Catere , Lubbert Sickinc Gheert Lewe , Otte Polleman , Wycbolt Maurissinghe ende Wycbolt Evardes soen borghermeestere waren onser stad .