Lijst

Corpus Van Reenen-Mulder (CRM14): Oorkonde C108p37403

Groningen, 1374

@ Wy , borghermestere ende raet van Groninghen , doen kundich allen lueden mit dessen openen breve , dat voer uns quam Heyne Klenke van siins selves weghen ende Henric Lanchore van siins zoens kindes weghen , daer he een vormont to is , ende becanden , dat sie hadden vercoft een steenhues mit sinen alinghen timmere achter ende vore ende mitten alinghen erve , daer dit vors_ steenhues voer ende achter up + ghetimmert is , ende mit alle sinen tobehoren Henrike Snoyen vor ene summe van ghelde , de Heynen vors_ ende Henrike Lanchoren vors_ van siins zoens kindes weghen vul ende al betaelt is . Ende dit vors_ steenhues mit sinen alinghen timmere ende erve achter ende voer ende mit alle sinen tobehoren draghen Heyne Klenke vors_ vor hem selven ende Henric Lanchoer vors_ van siins zoens kindes weghen up Henrike Snoyen vors_ mit allen rechte ende mit allen eghendome vrij ende quiit ewelike to bruken ende to besitten , beholden Heynen Klenken vors_ een quartyer ende twelef scilde rente , tyen scillinghe van elken scilt gherekent paymentes , als in Groninghe ganc ende gave is , ende beholden Henrike Lanchoren vors_ van siins zoens kindes weghen vors_ dre scilde rente een quartier min paymentes als vors_ is to nemen eweliken elkes jaers ute den vors_ steenhuse ende erve , als een stadrecht is . Dit vors_ steenhues ende erve mit alle sinen tobehoren is gheleghen in de westerzide van Herstrate , daer Henrikes steenhues Lanchoren vors_ an de zuetzide staet ende Lutgherde steenhues rode Dirkes an de noertside gheleghen is . Dat oerkunde wy mit onser stad zeghele . Ghegheven int jaer uns Heren dusent dre + hondert vier ende tsoventich up sente Laurencius dach , do Herman Kater , Lubbert Sickinc , Ghert Lewe , Otto Polleman , Wicbolt Maurissinghe ende Wicbolt Everdes zoen borghermestere weren onser stad .