Lijst

Corpus Van Reenen-Mulder (CRM14): Oorkonde C108p37404

Groningen, 1374

@ Wi borghermeest_e en_ Raed van Groni_ghe_ doe_ cundich alle_ lude_ met desen opene_ brieue dat @ frederic wolf heuet ghehuert ene hofstede met der bruki_ghe van den weghe de op de zuut~zide va_ @ deser voers_ hofstede gheleghe_ js . welke voers_ hofstede sich oestwart strecket . en_ is ses rode_ lanc @ en_ een vire_deel va_ eenre rode tot eweliker hure teghe_ Evarde den greue om viiftich scilli_ghe @ payme_tes als jn Groni_ghe_ ghanc en_ ghaue js . to + betalen ewelike_ elkes jaers als een stadrecht js . hier @ is to + ghesproke_ dat frederic voers_ of de ghene de op dese voers_ hofstede wonen selle_ hebben enen @ vryen ghanc to den putte de op dat Oester~ende van deser voers_ hofstede jn Evardes erue voers_ @ gheleghe_ js En_ vrederic voers_ of de ghene de op dese voers_ hofstede wone_ de selle_ de_ voers_ putte @ half holde_ en_ becoste_ Dese voers_ hofstede js gheleghe_ jn de Oester~zide van Gaddi_ghe~strate daer @ henrikes erue langore_ op de noert~zide leghet Dat orcu_de_ wi met onser stad zeghele Ghe-gheue_ jnt jaer ons here_ dusent dre + hondert vier en_ zoue_tich op onser vrouwe_ auont nati-uitas Do herma_ Catere lubbert sickinc Gheert lewe Otte pollema_ wycbolt Maurissinghe en_ wycbolt Evardes soe_ borghermeestere ware_ onser stad -