Lijst

Corpus Van Reenen-Mulder (CRM14): Oorkonde C108p37802

Groningen, 1378

@ Wi , borghermeestere ende raed van Groninghen , doen cundich allen luden met dezen openen brieve , dat voer ons quam Peter van der Elborch , de een voermont is tot Abelken Albertes kinde Redinghes ende becande , dat hi hevet vercoft bi rade ende bi hengnisse der voghede van den voers_ kinde een steenhuus met sinen tobehoren Clawese Johans sone voer ene summe van ghelde , de Peter voers_ to des voers_ kindes behoef vol ende al betaelt is . Ende dit voers_ steenhuus droech Peter voers_ up bi hengnisse ende bi rade der voghede voers_ Clawese voers_ vri ende quite met allen rechte ende met allen eyghendome eweliken to bruken ende to besittene , beholden Petere voers_ to des voers_ kindes behoef elft + alven scilt ende soventien penninghe rente , tyen scillinghe voer den scilt gherekent , paymentes , als in Groninghen ghanc ende ghave is , ende beholden Lubberte Syckinghe soventien scillinghe rente , Evarde Calmer viif scillinghe rente ende Randen Eelhoern tyen scillinghe rente na horen brieven te nemen eweliken elkes jaers ute den voers_ steenhuze met sinen tobehoren , als een stadrecht is . Dit voers_ steenhuus is gheleghen in de westerzide van Heerstrate bi Emelrikes steenhuze Willams sone van Lyenden , dat an de noertzide staet . Dat orcunden wi met onser stad zeghel . Ghegheven int jaer ons Heren dusent dre + hondert acht ende zoventich op sinte Andreas avont , do Herman Catere , Lubbert Sickinc , Gheert Lewe , Otte Polleman , Wycbolt Maurissinghe ende Wycbolt Evardes sone borghermeestere waren onser stad .