Lijst

Corpus Van Reenen-Mulder (CRM14): Oorkonde C108p38603

Groningen, 1386

@ @ Wy , borghermeestere ende raed van Groninghen , doen kundich allen luden mit dessen openen breve , dat vor ons quam Wybbe Coperslaghers , by gaende ende staende , by ghesonden lieve ende wetenheyt hore sinne , ende becande , dat se mit horen vryen willen hevet ghegheven ende gaf tot enen ewyghen testamente ses marke rente ende vier schillinghe rente , twelef schillinghe voer den marc gherekent , paymentes als in Groninghe ganc end gave is , to sente Johannes altaer , dat in sente Meertens kerke tho Groninghen staet , to eens preesters behoef , de dat vors_ altaer , in der tiid vorwaert , die vor Johans zyele van den Damme , vor Byweken zyele , hore dochter , voer hoers selves zyele ende vor der ghener zyele , daer se vor begherende is , daghelikes in siner misse bidden sal , tho nemen eweliken elkes jaers als een stadrecht is , de twe marc ute Berendes steenhues Hornekinghe , dat gheleghen is in de westerzyde van Peperstrate by Jarich Coppiins zoens erve , dat an die noerderzyde leghet ; ende twe marke rente ute Johan ende Ghebben hues ende hofstede , dat gheleghen is in de westerzyde van Peperstrate by Hanneken Ydens hues , dat an die zuetzyde leghet , ende Wybben erve vors_ , dat an die noertzyde leghet ; ende achte ende twintich schillinghe rente ute Poppen steenhues van Roeswinkel ende uter hofstede , daer dat vors_ hues up staet , dat gheleghen is in de oesterzyde van Oesterstraten by Berneers steenhues Solleders , dat an die noertzyde leghet . Desse vors_ ses marke rente ende vier schillinghe rente droech Wybbe vors_ up dessen vors_ altaer to eens preesters behoef als vors_ is vrij ende quiit mit allen rechte ende mit allen eghendome eweliken ende erfliken tho bruken ende tho besitten . Hiir is to + ghesproken , dat de vors_ preester sal eweliken elkes jaers in sente Meertens kerke vors_ begaen dre memorien mitten wasse ende mitten offerghelde , dat daer + tho behoert , van dessen vors_ rente , alse Johans vors_ tho sente Bartholomeus , Byweken vors_ up des heylighen kerstes Avent , ende hores selves na sente Urbanus dach . Ende so wanneer Johans memorie vors_ is ende hores selves memorie , so sal die vors_ preester gheven tho koerpenninghen elken preester , de up den dach misse lezet in sente Meertens kerke vors_ ofte singhet , ene placke van twelef penninghen of den weert daer + vore , ende daer + to vier schillinghe armen luden , alse hore memorie is . Voertmeer is hiir tho + ghesproken , dat her Johan van Haerlo sal desse vors_ rente hebben tho synen lyve ende sal daer + voer doen alse vors_ is , also veer als he in sente Meertens kerspele wonet ende der kerken tho sente Meerten vors_ denet , al en vorwaerde he dat vors_ altaer nyet . Maer na syner doet so sal die vors_ rente anders nement hebben mer de preyster , de dat vors_ altaer vorwaert . Item weert zake , dat her Johan vors_ of de ghene , de dat vors_ altaer vorwaerde , versumende ware in der begancnesse van den vors_ memorien ende dat daer + to behoert als vors_ is , so moghen de vogheden van sente Meerten ende dat konvent van den Minrebroderen die vors_ rente nemen van den jare ende delen se ghelike ende kopen daer olye mede voer den heylighen sacramente ten Minrebroderen ende voer sente Johannes altaer tho sente Meerten in den lampe tho bernen . Item so sal men van dessen vors_ rente scheten to der stad behoef , so wanneer de stad een ghemene schot nemet . Dat oerkonde wy mit onser stad zeghele . Ghegheven int jaer ons Heren duzent dre + hondert ses ende tachtich up sente Bartholomeus dach , do Gheerd Lewe , Wicbolt Maurissing , Wicbolt Everdes zone , Gheerd Paeschedach , Ecbert Schulte ende Reynolt Hughinc borghermestere waren onser stad .