Lijst

Corpus Van Reenen-Mulder (CRM14): Oorkonde C108p38801

Groningen, 1388

@ Wy , borghermestere ende raet van Groninghen , doen kundich allen luden myt dezen openen breve , dat voer ons quam Beyne , de vleyshouwer , ende Abele , ziin wiif , ende becanden , dat sie hebben vercoft Hebelen Rutinghes , der baghynen , vyer schilde rente , tyen scillinghe vor elken schilt gherekent , paymentes als in Groninghe ganc ende gave is , to nemen elkes jaers als een stadrecht is , ute horen steenhues , daer sie nu ter tiid inne wonen , vor ene summe van ghelde , de Beynen ende Abelen vors_ vol ende al betaelt is . Ende dese vors_ vyer schilde rente droghen Beyne ende Abele vors_ up Hebelen vors_ ende horen erfghenamen vrij ende quiit mit allen rechte ende eghendome to bruken ende to besitten . Hiir is toghesproken , dat Beyne ende Abele vors_ of hore erfnamen mogen dese vyer schilden rente vors_ quiit kopen , wanneer dat se willen met tachtich schilden , paymentes als vors_ is . Dit vors_ steenhues is gheleghen in der zuetzide van der Brugghestrate by Woneke mester Eltes hues , dat an de westerzide leghet . Dat oerkunde wy myt onzer stad zeghele . Ghegheven int jaer ons Heren duzent dre + hondert achte ende tachtich up sente Scholastiken + dach , do Wicbolt Everdes zone , Berent Hornekinc , Johan Tede ende Barwolt Calmer borghermestere waren onzer stad .