Lijst

Corpus Van Reenen-Mulder (CRM14): Oorkonde C108p38901

Groningen, 1389

@ Wy , borghermestere ende raet van Groninghen , doen kundich allen luden myt dezen openen breve , dat voer ons quamen Cop Buninghe ende Reneke Buninghe , ziin zuster , ende Henric Tydemans zone , hoer zwagher , ende becanden , dat sie hebben vercoft Aweken Stevens een virendeel van den steenhues myt al sinen tobehoren , daer de breef van spreket , daer deze teghenwordige breef dor + ghetoghen is , vor ene summe van ghelde , de Coppe , Reneken ende Henrike vors_ vol ende al betalet is . Ende dit vors_ virendeel van den vors_ steenhues myt al sinen tobehoren droghen Cop , Reneke ende Henrike vors_ up Aweken vors_ ende sinen erfnamen vrij ende qwiit mit allen rechte ende eghendome eweliken to bruken ende to besitten , beholden Coppe , Reneken ende Henrike vors_ viif scilde rente ende viif scillinghe rente , tyen scillinghe vor den scilt gherekent , paymentes als in Groninghe ganc ende gave is , to betalen elkes jaers als een stadrecht is , ute den vors_ virendeel van den vors_ steenhues , ende beholden Peter Lichtvoet twintich scillinghe rente na sinen breven in den virendele van den vors_ hues . Hiir is toghesproken , dat Aweke vors_ mach qwiit kopen de viif scilde renten ende viif scillinghe rente vors_ , wan hie wil , elken scilde rente myt twintich scilden , paymentes als vors_ is . Voert so quam vor ons Gherd Blankerdinc ende becande , dat hie hevet vercoft Aweken vors_ een half virendeel van den vors_ steenhues mit al sinen tobehoren vor ene summe van ghelde , de Gherde vors_ vol ende al betaelt is . Ende dit vors_ halve virendeel mit sinen tobehoren droech Gherd vors_ up Aweken vors_ vrij ende quiit mit allen rechte ende eghendome eweliken to bruken ende to besitten , beholden Reneke Buninghe vors_ dre scilde rente ende viiftien penninghe rente in den halven virendele van den vors_ steenhues , paymentes als vors_ is , ende to betalen jaerlikes als vors_ is . Dat orkunde wy myt onser stad zeghele . Ghegheven int jaer ons Heren dusent dre + hondert neghen ende tachtich up sente Paulus + dach Conversio , do Ecbert Sculte , Jarich Coppiins zone , Gherd Paeschedach ende Evert Sickinghe borghermestere waren onser stad .