Lijst

Corpus Van Reenen-Mulder (CRM14): Oorkonde C108p38902

Groningen, 1389

@ Wy , borghermestere ende raet van Groninghen , doen kundich allen luden mijt dezen openen breve , dat voer ons quam Weringher Folkerdinc ende becande , dat hie hevet vercoft jonghe Johan Bosen een half steenhues mijd den meneweghe , de an de zuetzide gheleghen is van den vors_ steenhues , ende mijt ener hofstede , de achter den vors_ steenhues is gheleghen in Ghelekinc + strate by Weringhers hofstede vors_ , de an de zuetzide leghet , ende mijt al sinen tobehoren vor ene summe van ghelde , de Weringher vors_ vol ende al betaelt is . Ende dit vors_ halve steenhues mijt den meneweghe ende mijt der hofstede vors_ ende mijt al sinen tobehoren droech Weringher vors_ up Johanne vors_ ende sinen erfnamen vry ende quiit met allen rechte ende eghendome eweliken to bruken ende to besitten , beholden Lammeken Ecbert Meijneken dochter ses scilde rente , paijmentes als in Ganonghe ganc ende gave is , na horen breven in den vors_ halven steenhues . Ende de vors_ rente mach men quiit kopen elken scilde rente mijt twintich scilden , paijmentes als vors_ is . Ende beholden Weringher vors_ vier scilde rente , paijmentes als vors_ is , to betalen elkes jaers als een stadrecht is . Ende deze vier scilde rente vors_ mach Johan vors_ qwiit kopen , wan hie wil , elken scilde rente mijt twintich scilden , paijmentes als vors_ is . Die vors_ alinghe steenhues is gheleghen in de westerzide van Oesterstrate by Kerstiaen Gelies zoens steenhues , dat an de noerdzide leghet , ende Albert Sywekes hues , dat an de zuetzide leghet . Dat orkunde wy mijt onser stad zeghele . Ghegheven int jaer ons Heren dusent dre + hondert neghen ende tachtich up sente Peters + avend ad Cathedram , doe Ecbert Sculte , Gherd Paeschedach , Jarich Coppiins zone ende Evert Sickinghe borghermestere waren onser stad .