Lijst

Corpus Van Reenen-Mulder (CRM14): Oorkonde C108p39001

Groningen, 1390

@ Wy borghermest_e en_ raet van groni_ghen bekennen en_ betughen myd dezen opene_ @ breue . dat vor ons quamen Nanneke . de baghyne~mestersche en_ al de ghemene @ Joncfrouwen van ver Sywen _uente en_ becanden . dat des + hilleghen gheestes @ _uent sullen hebben . en_ hebben elkes jaers . vyertyen . scillinghe rente pay~ment_ als in groni_ghe ganc en_ gaue is to betalen jaerliken als stad~recht @ is vet den hues dat ver + Claren . hues gheheten is . dat gheleghen is in @ de wester~zide van den rechten jate by Arolt bloten erfname_ erue dat @ an de noerd~zide leghet hiir is to ghesproken weerd sake dat de olde breef @ de van dezer vors_ rente spreket to jenegher tiid to handen quame en_ ghe~vonden worde . so solde deze breef doet wezen . en_ den olden breef solde men @ voerd holden . Dat betughe wy myd ons_ stad seghele . Ghegeue_ int jaer @ ons here_ . + M + CCC + . en_ neghentich . vp sente wolburghe dach in den meye do @ Ecbert sculte gherd paeschedach zweder van winde en_ . johan van den ber~ghe borghermest_e ware_ ons_ stad