Lijst

Corpus Van Reenen-Mulder (CRM14): Oorkonde C108p39503

Groningen, 1395

@ @ Wy borghermest_e en_ raet van groni_ghe bekenne_ en_ betughen met dezen opene_ breue dat @ vor ons quam Johan paterselie en_ becande dat hie heuet vercoft Jarich copiins zoen viif graze @ landes en_ viifde + halue rode en_ een a_mersate landes met al hore_ to~behore_ vor ene su_me gheldes @ de johanne vors_ vol en_ al betaelt is En_ dit vors_ land droech johan vors_ vp jarighe vors_ @ en_ sine_ erfg_ vrij en_ quiit met allen rechte en_ eghendome eweliken to bruken en_ to besitten @ Hiir is to ghesproken dat Johan vors_ mach dit vors_ land weder kopen vp den naeste_ @ zoendach na onser vrouwen dach natiuitas naest kome_de met hondert gulden ende @ met soue_tyen gulden alsulker ghelrescher gulden als nv + ter + tiit sestien schillinghe @ ghelden in g_ni_ghe Dit vors_ land is gheleghen vp den korte_ woren by jarighes @ erue vors_ , dat an de zued~zide leghet . dat orkunde wy met ons_ stad seghele ghegheue_ jnt jaer ons here_ dusend dre + hondert viif en_ neghentich des maendaghes na sente @ marcus dach do wicbolt euerdes Euert Sickinc Johan van den b_ghe en_ radinc hornekinc @ borghermestere waren ons_ stad lubbeke scopes ghehuerd heuet @ an de norder~zide leghet en_ otten erue vors_ . an de zued~zide leghet en_ strecket sich westwart Jn de @ langhe an johan sueringhes erfghename_ erue en_ an otten erue vors_ . Dat orkunde wy met ons_ stad seghele @ Ghegheuen Jnt jaer ons here_ dusent dre + hondert dre en_ neghentich . vp sente georgius dach do @ wicbolt euerdes zoen Euert sickinge , Johan van den berghe en_ jacob schelghe borghermest_e ware_ ons_ stad