Lijst

Corpus Van Reenen-Mulder (CRM14): Oorkonde C108p39901

Groningen, 1399

@ Wy borghermest_e en_ raet van groninghen bekenne_ en_ betughen met dezen opene_ breue dat vor ons ziin @ ghekomen de voghede van ons_ vrouwen kerke to der Ae in g_ni_ghe en_ becanden dat zie hebben vercoft her @ ludeken zwanekens testamentor_ twintich schillinghe rente payme_t__ als in g_ni_ghe ganc en_ gaue is to neme_ @ elkes iaers als een stad~recht js vet der hofstede daer calen hues des cremers nv + ter + tiit vp gheti_mert staet @ vor ene su_me gheldes de den vors_ vogheden vol en_ al betaelt is En_ deze twintich scillinghe re_te vors_ dro~ghen de vors_ voghede vp den vors_ testame_tore_ vrij en_ quiit eweliken to + bruken en_ to + besitten . des vors_ her @ ludekens jaertiit van to beghaen en_ koerpe_ninghe van to gheue_ tot ewighen daghen in der vors_ kerke Ende @ dat sal nanneke zwanekens verwaren also langhe als zie leuet En_ daer na de Cureyt en_ de twe oldeste vo~ghede der vors_ kerke En_ dezer breue ziin twe den ene_ sal hebben de cureyt en_ den andere_ de vors_ voghede @ Deze vors_ hofstede is gheleghen in de west_~zide van den crummen~jate by ghebbe smedes erue dat an de zued~zide leghet en_ pet_ korfmakers erue dat an de nord~zide leghet Dat orkunde wy met ons_ stad seghel . ghe~gheuen jnt jaer ons h_en dusent dre + hondert neghen en_ neghentich vp sente pontian_ dach . do frederich @ van arlo zweder van winde reynolt hughinc en_ alef schelleghe borghermest_e waren ons_ stad