Lijst

Corpus Van Reenen-Mulder (CRM14): Oorkonde F665r34901

Amersfoort of omgeving, 1349

@ @ Alle den ghenen die desen brief Soelen sien of horen lesen . do wi verstaen . Euerd die man . henric ihans coninx @ sone . Pouwels van den Sande . ghysebert Scouten sone van den kelner . ghysebert goetscalc . henric h_en ihans sone . @ + ghysebert h_en euerds sone . Euerd ver lamborghe sone . gherid verken / en_ ghysebert Scoute Scepene tot am_sfoerde . @ + dat wi daer ouer en_ ane gheweest hebben . Dat lambert henrix sone . en_ sine Ome / als ihan lamberts sone . lamb_t @ en_ ghysebert faly ghebroders . en_ heyne hoeft ghysebert hoefts sone . gheloeft hebben . en_ ghewilkoert an ons h_en @ hant van vtrecht bi eenre pene van dusent ponden alsullix payments als tot amersfoerde ghenge en_ gheue is / @ + alsulke zone / en_ beteringe . als hem onse here van vtrecht vorghenoemt ouer~zeggen sal van allen twist . stoet @ en_ vete . die lambert / en_ siin ome vorghenoemt har maghe / en_ alle hare hulpers op die ene side ghehad @ hebben . tieghen Rycout careman . heyne Snyder . lubbe duuel . haren maghen / en_ alle haren hulp_en op die and_ @ side sonder archeyt . . Dat si die zone en_ beteringe houden soelen / en_ voldoen . . voert So sal heyne hoeft vorghenoemt houden en_ voldoen . al~sullic zeggen . als hem her ghysebert van Lodensteyne preyster . en_ Euerd die @ man . eendrechtelike ouer~zeggen soelen . van alre erftale . die hi . sine maghe en_ sine hulpers hebbe_ tieghe_ Ricout @ careman . sine maghe / en_ tieghen sine hulpers bi der vorghenoemder peen . als ver als die Twe zeggers ouer~draghen . en_ waert Sake dat si nyet ouer~droghen . So sal onse here van vtrecht / of die ghene dien hiit beueelt mit sinen opene_ brieue . . mit h_en ihanne van Culenborch h_e van woudenberch en_ ? desen vorghenoemde_ tween zegg_en ofte mit tween van hem drien . heyne hoefde / en_ Rycoude careman vorghenoemt Sceyden mit den beste_ rechte @ dat si daer in ghevinden ku_nen . Ende vor alle dese vorscreuenen punten te + houden en_ te + voldone . So hebben gheloeft @ an ons h_en hant van vtrecht vorghenoemt als borghen . Rutgher paesdach . heyne hoeft iacob hoefts sone . jonge @ ghysebert van der maet . Tydeman coman . claes van Suolle heyne note henrix sone . jacob vrauel paesdaghes sone . @ + willam gouden sone . ecbert van den campe . en_ jacob duwer . jn manieren . wie dat zeggen hielde die were quiit van @ der peen . en_ wiet niet en + hielde die verboerde die peen / en_ daer siin dese vorghenoemde borghen borghen vor . also @ dat + men die peen betalen sal . of dat dese vorghenoemde borghen daer vor in soelen com_ leysten tot am_sfoerde i_ ene @ herberghe . daer si onse h_e van vtrecht doet i_manen . Daer niet vte + scheiden . ten were eerst voldaen van der peen die vorscreuen is . . waer oec dat Sake . dat van desen vorseyden borghen enich storue . eer die zone gheseghet were . So soude + men @ enen and_en goeden borghe weder setten i_ des doden stede binne_ viertinachten na siinre doot . of die ander borghe_ die @ to liue bliuen soelen daer vor in + comen leysten alse vorsproken is also lange thent een ander goet borghe weder gheset were in des doden stede . . Voert sint vorwarde . waert Sake . dat die vorghenoemde peen verboerd worde . So sal @ onse h_e van vtrecht van der heerlicheyt weghen daer af hebben een derdedeel . die Stat van am_sfoerde een derdedeel @ en_ die zeggers een derdedeel . alle arghelist wtgheseyt . . Jn Oerconde des briefs beseghelt mit onsen Seghelen . Ghegheuen int iaer ons h_en dusent drie hondert neghen en_ viertich des donredaghes na Sinte Pouwels daghe @ Conuersio . .