Lijst

Corpus Van Reenen-Mulder (CRM14): Oorkonde L207p38602

Gemert, 1386

Wij willem van middelscoet willem van scerpe_borch Gheuart van stribosch heynric gheuarts zoen Jan van + de_ grone_dael michghiel van + d_ heyden heynric emonts zoen van espdo_c Scepene des Come_d˚ers va_ ghemert doen cont en yghelike_ dat her Robrecht van verenb˚rch Come_d˚er des huys van ghemart / heeft met wille en_ met rade broder heynrics van lewenberch lantco_men_d˚er der balyen van + den bijssen en_ met raede der heren broder der orden des h˚us van ghemert heeft verpacht Celen alant tymerma_s zoen / die houe ter Eycke_ de_ coren was daer af neghen jaer lanc / en yghelec jaer om drie mudde rogghe_ / vijf mud hauere_ / en_ twee vaet raepsaets goeds en cusbers pachs te pechters recht / En_ dees drye mud rogs sal hij betaelen tot onser vrouwe_ misse als + me_ kerssen bornt / en_ dees vijf mud hau_en en_ twee vaet raepsaets tot alre + heyleghe misse en_ desen vorseyde_ pacht roggh_ hauer en_ zaet / sal + me_ ontfange_ op den vors_ daghe_ met alsulker gheborder maeten / als ghenghe en_ gheue is tot ghemert met alsulker vorwarde_ of hem dees vors_ Cele niet en verdrueghe in pacht mette_ h_en vors_ / soe soude Cele vors_ op dat leste jaer van + de_ neghe_ sitten in allen laets recht . Voert heeft Cele vors_ gheloeft den vors_ pacht op he_ en_ op al sijn goet / en_ op de_ vors_ daghe_ den vors_ heren te betale_ . voert soe sal Cele vors_ die tymeringhe van + den goede houde in dake en in weynde_ op sine_ cost en_ allen jaer twee daghe doen decke_ met nuwen dake / en_ daer toe doen als eyn goed laet sculdich is te doen / en_ die h_en vors_ sullen hem leu_en ys_en en hout als + me_ ene_ laet sculdich is te leu_en . vort soe sal cele vors_ alle beesten te halue_ hauden / en_ vlutte_ en_ vuere_ alle vrachte_ daers die here_ te doen hebben En_ dees vorseyde Cele sal alle jaer poete_ . dertich wassend_ poet van welkerkunde hout dat hij wil opte_ selue_ goede Oec so sal Cele vors_ betalen allen jaer den Come_d˚er vors_ . twelf . ellen goeds vlessens lakens en eyn zeinde na + der ouder ghewoent En_ hij sal den Come_d˚er hauden honde en_ hoenre als hij des begheert / Voert heeft Cele vors_ den Orden gheloeft en_ ghezekert met hande en_ met monde in eyde~stadt hout en_ ghetruwe te sine en_ verbonde_ des Ordens schade te keren na sine_ besten sinnen Voert weert dat zake dat Cele in desen vors_ vorwarden / en_ verbentenisse erghent tieghen ghinghe in worden oft in wercken / dat + men ter waerheyt mocht vinden / soe soude Celen tijt te naeste_ pinxte_ toe~Comende vyt sijn Vort meer weert dat zake dat Cele vors_ ontsacht worde dat van sine_t~weghen toe queem dat sael hij afdoen of waer hijs niet af en doet dat hij da_ ten naeste_ pinxte_ vyt~vare_ soude / En_ worde Cele oec ontsacht dat van + der here_ weghen toe queem dat sullen die here_ af~doen / waer sijt af conne_ ghedoen en_ daer sullen sy hoer best toe doen / En_ waer sijs niet af en conne_ ghedoen soe sael Cele vors_ vyt~vare_ of hij weel / Ocht hij mach bliue_ sitte_ op sijn auenture Vort eest vorwart dat Cele vors_ en~gheen lant toelen en sal mette_ beeste_ die de_ here_ toe~hoere_ dan totter hoeue_ hoert en sij tott_ here_ wille Alle arghelist in desen vors_ vorwarden vyt~ghesceyden jn Orconde der waerheyt soe hebben wij scepe_ vors_ onsen zeghel ons ghemeyns scependomps van ghemert aen desen brief ghehanghe_ en_ ghegheue_ ynt jaer ons heren doe + men screef dusent drie + hondert tachtentich en zesse opten pinxtauont