Over diachronie.nl

Diachronie.nl is de website van het Netwerk Diachronie. Deze website bestaat uit een gesloten deel (Forum) en een open deel. Het open deel heeft als doel om diachronie corpora aan te bieden aan wetenschappers, en tools waarmee men de corpora kan doorzoeken en analyseren. Veel van de op de website gepresenteerde gegevens zijn nog in bewerking en hebben nog geen definitieve status. De uitdrukkelijke bedoeling is dat collega’s de gegevens kunnen testen en met op- en aanmerkingen komen. Verder worden op deze website artikelen en achtergrondinformatie geplaatst over diachroon onderzoek en de mogelijkheden die corpora hiervoor bieden.